• Polski
  • English
 • Privacy policy

  Privacy policy

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO, informujemy Panią/Pana, że:

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  HUMAN BIOME INSTITUTE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000947651, NIP: 5833384760, REGON: 385273550, kapitał zakładowy 5 000,00 zł

  W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

  • poczty tradycyjnej: ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk,
  • poczty elektronicznej: rodo@human-biome.com
  • telefonu: +48 728-408-078

  2. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podanie przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek poddania Pani/Pana ocenie możliwości oddania przez Panią/Pana materiału w postaci mikrobioty jelitowej oraz kontaktu z Panią/Panem w tej sprawie, tj. w przypadku niepodania danych osobowych Administrator nie będzie mógł ocenić czy możliwe jest oddanie przez Panią/Pana materiału w postaci mikrobioty jelitowej.

  3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  Cel

  Dane osobowe

  Podstawa prawna przetwarzania

  ocena możliwości oddania materiału w postaci mikrobioty jelitowej

  imię, nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail, nr PESEL, adres

  korespondencyjny

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.

  ocena możliwości oddania materiału w postaci mikrobioty jelitowej

  dane o Pani/Pana stanie zdrowia, w szczególności dane o:

  przebytych chorobach i leczeniu, nałogach, przebytych zabiegach, w tym zabiegach chirurgicznych i akupunktury (np. piercing czy wykonanie tatuażu), przyjmowanych lekarstwach

  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych szczególnych

  ustalenie,

  imię, nazwisko, nr PESEL, numer

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj.

  dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

  kontaktowy, adres

  korespondencyjny, adres e-mail

  przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  rozpoznawanie skarg, wniosków, odpowiedzi na pytania

  imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

  przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu dobrych relacji z dawcami oraz podnoszenia jakości świadczonych usług

  statystyka, analizy, badanie rynku i opinii

  imię, nazwisko, nr PESEL, numer kontaktowy, adres

  korespondencyjny, adres e-mail

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

  Administratora polegającego na poprawie jakości świadczonych usług, dokonywaniu oceny świadczonych usług i potrzeb rynku.

  4. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

  • wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • do upływu przedawnienia roszczeń określonych przepisami kodeksu cywilnego bądź przepisami szczególnymi;
  • w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).

  5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT, laboratoria analityczne, kurierzy, lekarze i pielęgniarki dokonujący badań kandydatów na dawców, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi rachunkowe, prawne, analityczne, zarządzania dokumentacją.

  6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

  Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i które wywołałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w istotny sposób wpływałyby na Panią/Pana.

  7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

  Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

  8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
  • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

  W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.

  W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

  W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

  9. CZY MOŻE PANI/PAN COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

  Może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

  Jeśli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: hbi@human-biome.com.

  10. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

  Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233

  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
  Privacy policy