• English
  • Polski
 • Fecal microbiota transplantation in patients with blood disorders inhibits gut colonization with antibiotic-resistant bacteria: results of a prospective, single-center study Autorzy: Jarosław Biliński, Paweł Grzesiowski, Nikolaj Sorensen, Krzysztof Mądry, Jacek Muszyński, Katarzyna Robak, Marta Wróblewska, Tomasz Dzieciątkowski, Grażyna Dulny, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Wiesław Wiktor-Jędrzejczak, Grzegorz W. Basak Clinical Infectious Diseases 2017 Impact of gut colonization by […]

  Zakażenia bakteriami opornymi na antybiotyki stają się coraz poważniejszym problemem ośrodków ochrony zdrowia na świecie. Szczególnie rozpowszechnione są organizmy wielolekooporne (MDRO, ang. multi-drug resistant organisms) do których zalicza się: Staphylococcus aureus oporny na metycylinę (MRSA), Clostridioides difficile (C. difficile), Enterobacteriaceae oporne na karbapenemy (CRE), Enterokoki wankomycynooporne (VRE) i bakterie Gram-ujemne wytwarzające β-laktamazy o rozszerzonym spektrum […]

  Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. Graft-Versus-Host Disease, GvHD) jest jednym z najczęściej występujących powikłań po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHTC). Stanowi zagrożenie życia dla około 25 do 50% pacjentów. Choroba zwyczajowo jest leczona za pomocą leków sterydowych, jednak w 40-60% przypadkach obserwuje się sterydooporność lub sterydozależność. Naukowcy w ciągu ostatnich lat udowadniali, że przeszczepienie mikrobioty […]

  Transplantacja mikrobioty jelitowej (FMT) w oparciu o silne dowody naukowe została uznana za odpowiedni sposób leczenia nawracających infekcji Clostridioides difficile przez Europejskie Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ang. European Society of Clinical Microbiology and Infectious disease, ESCMID) oraz American College of Gastroenterology (ACG, view). W Polsce w 2020 roku powstały odpowiednie wytyczne Polskiego Towarzystwa […]

  Zespół Jelita Drażliwego (IBS, ang. Irritable Bowel Syndrome) pojawia się u około 11,2% osób na świecie i wiąże się ze znacznym obniżeniem jakości życia pacjentów ze względu na dyskomfort i bóle brzucha, nieregularne wypróżnienia (biegunki lub zaparcia) oraz wzdęcia. Zespół Jelita Drażliwego jest chorobą przewlekłą o charakterze niezapalnym. W zależności od postaci choroby stosuje się […]

  Dotychczasowe wyniki badań pokazują, że przyszłym potencjalnym wskazaniem do wykonania transplantacji mikrobioty jelitowej (FMT) mogą okazać się choroby zapalne jelit (IBD, ang. Inflammatory Bowel Disease). Jak sama nazwa wskazuje charakteryzują się nawracającym stanem zapalnym i zaliczamy do nich wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna. W obu jednostkach chorobowych odnotowano zmniejszoną różnorodność bakterii, w […]

  SIBO (ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth) jest schorzeniem o nie do końca poznanej etiologii, a częstość występowania jest trudna do oszacowania, ze względu na brak idealnych metod diagnostycznych. Choroba charakteryzuje się zwiększoną ilością bakterii w jelicie cienkim, manifestując symptomy pochodzące z układu pokarmowego, do których zalicza się dyskomfort w jamie brzusznej, wzdęcia, nadmierną produkcję gazów, […]

  Interakcje między mózgiem a jelitem zostały potwierdzone, dowodząc, że wymiana informacji pomiędzy tymi pozornie oddalonymi od siebie narządami przebiega dwukierunkowo. Funkcjonowanie osi jelito-mózg opisywane jest na zasadzie działania trzech równoległych ścieżek: nerwowej, immunologicznej i wydzielania wewnętrznego. Dodatkowo występowanie dysbiozy jelitowej predysponuje do zwiększonej przepuszczalności jelita i jest czynnikiem ryzyka wielu chorób oraz stanu zapalnego. Biliony […]

  Immunoonkologia to nowa dziedzina nauki skupiająca się na mechanizmach aktywacji układu odpornościowego, który posiada naturalne mechanizmy obronności przeciwnowotworowej. Rozwój wielu chorób nowotworowych uwarunkowany jest tym, że nowotwór ucieka spod kontroli układu odpornościowego. Nowoczesne immunoterapie przeciwnowotworowe wzmacniają odpowiedź immunologiczną, kierując ją bezpośrednio na komórki raka. Leczenie nowotworów wykazuje się różną skutecznością i toksycznością, a im szybciej […]

  Tychy

  Szczecin

  Warszawa

  Dziękujemy, że jesteś zainteresowany(a), aby zostać dawcą mikrobioty jelitowej, to bardzo szlachetne z Twojej strony. Pierwszy etap to wypełnienie poniższej ankiety – kwestionariusza zdrowia. Zajmie Ci to kilka – kilkanaście minut. Najważniejsze to skrupulatność i szczerość. Pamiętaj, że zatajenie czegokolwiek lub zlekceważenie jakichś pytań może być szkodliwe dla biorcy. Myślmy wspólnie o chorym człowieku, który […]

      Rodzaj badania klinicznego: Randomized, double-blind Partnerstwo z :Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Project Manager Działu Badawczo-Rozwojowego

  Starszy Bioinformatyk

  Starszy Bioinformatyk

  Starszy Bioinformatyk

  Starszy Naukowiec – Uczenie Maszynowe, Sieci Neuronowe, Sztuczna Inteligencja

  Bioinformatyk, Programista, Mikrobiolog

  Inżynier Danych, Programista

  Młodszy Bioinformatyk, Zespół Eksploracji Metadanych

  Młodszy Bioinformatyk, Zespół Eksploracji Metadanych

  Asystentka Zarządu +48 884 299 668 aleksandra.slawinska@human-biome.com

  Koordynator ds. dawców i biorców +48 888 277 808 katarzyna.nieweglowska@human-biome.com

  Medical Key Account Manager +48 888 452 360 ewa.statuch@human-biome.com

  Key Account Manager +48 698 192 029 beata.maryniak@human-biome.com

  Key Account Manager +48 606 695 554 barbara.szczepaniak@human-biome.com

  Key Account Manager +48 606 695 272 ewa.lidak@human-biome.com

  Diagnosta laboratoryjny Kierownik wytwórni FMT/Specjalista Kontroli Jakości

  Pracownik wytwórni FMT/Specjalista ds. wytwarzania

  Pracownik wytwórni FMT/Specjalista ds. archiwizacji

  Specjalista Zapewnienia Jakości kamila.zacharewicz@human-biome.com

  Lekarz/Kwalifikacja i nadzór medyczny nad dawcami

  Lekarz/Kwalifikacja i nadzór medyczny nad dawcami

  Lekarz/Kwalifikacja i nadzór medyczny nad dawcami

  Mikrobiolog i genetyk bakterii posiadający szerokie doświadczenie w badaniu społeczności drobnoustrojów różnych środowisk. Specjalizuje się również w biotechnologii mikrobiologicznej, w tym nowatorskich systemach oczyszczania ścieków. W ciągu ostatnich dziesięciu lat koordynował 11 projektów naukowych, w tym międzynarodowych. Jest również partnerem w projekcie REPARES (H2020 Twinning H2020-EU.4.b.). Dr hab. Dziewit uzyskał stopień doktora nauk biologicznych w […]

  Biotechnolog i mikrobiolog, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na mikrobiologicznej syntezie polimerów biodegradowalnych o potencjalnych zastosowaniach w medycynie i farmacji. Jest autorką lub współautorką wielu znaczących publikacji z tego zakresu dotyczących zwłaszcza hodowli bakterii posiadających zdolność do syntezy cennych bioproduktów w bioreaktorach. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i […]

  Doktor habilitowany nauk medycznych, diagnosta laboratoryjny, nauczyciel akademicki i badacz, specjalista II° w dziedzinie mikrobiologii medycznej. Kierownik Działu Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu bakteriologii, epidemiologii i serologii infekcyjnej. Redaktor […]

  Biotechnolog i inżynier genetyczny, doświadczony w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ukończyła doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jej praca doktorska nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne i firmę Merck – za najlepszą pracę doktorską z biochemii w 2007 roku w Polsce. Swoje umiejętności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i komercjalizacji doskonaliła w Wielkiej […]

  Lider grupy naukowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na rozwoju technologii mikroprzepływowych do ultrawysokiej przepustowości badań przesiewowych i genomiki pojedynczej komórki. Po ukończeniu biotechnologii (licencjat w 2009, magister w 2010) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obronił pracę doktorską (2010-16) w zespole prof. Piotra Garsteckiego w Instytucie Chemii Fizycznej […]

  Mikrobiolog. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na początku lat. 90. zaczęła pracę w Warszawie w diagnostyce mikrobiologicznej, uzyskując tytuł specjalisty II stopnia mikrobiologii medycznej. Zdobyła wówczas doświadczenie w diagnostyce zakażeń powodowanych przez bakterie beztlenowe. W latach 1998-2006 pracowała m. in. nad określeniem struktury klonalnej wieloopornych szczepów gronkowca złocistego (S. aureus) (MRSA) w Zakładzie Epidemiologii […]

  Adiunkt – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nauczyciel akademicki, prowadzący ćwiczenia i wykłady dla studentów Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kursy specjalizacyjne dla lekarzy. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego w ramach, którego realizowane są projekty dotyczące bakterii beztlenowych. Szczególne zainteresowania: antybiotykooporność drobnoustrojów, laboratoryjna diagnostyka mikrobiologiczna, zakażenia w ortopedii, zakażenia przewodu […]

  Mikrobiolog, biolog molekularny. Doktorantka szkoły doktorskiej AgroBioTech PhD prowadząca badania dotyczące interakcji między mikrobiotą jelitową człowieka a substancjami endokrynnie czynnymi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku biotechnologia ze specjalnością mikrobiologiczną. Zainteresowania naukowe dotyczą toksykogenomiki i wpływu ksenobiotyków na mikrobiotę jelitową.

  Adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił pracę doktorską na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne zainteresowania naukowe to pozyskiwanie danych, uczenie maszynowe, systemy bazodanowe oraz obliczenia GPGPU. Odbył roczny staż podoktorski w Laboratoire d’Informatique Fondamentale de Marseille (LIF) na Uniwersytecie w Aix-Marseille w latach 2016-2017 w […]

  Bioinformatyk zajmujący się badaniami z zakresu genomiki i metagenomiki bakterii i bakteriofagów oraz opracowywaniem narzędzi bioinformatycznych zwiększających efektywność monitorowania zjawiska antybiotykooporności w środowisku, identyfikację (pro)fagów w danych (meta)genomowych oraz dokładność ich adnotacji. Absolwent interdyscyplinarnych studiów licencjackich – bioinformatyka i biologia systemów (2014) oraz magisterskich – biotechnologia (2016). W roku 2020 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską […]

  Bioinformatyk, współzałożyciel spółki DDG Bioinformatics Sp. z o.o., spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na Wydziale Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów licencjackich na kierunku biotechnologia (2013) i mikrobiologia stosowana (2015) na Wydziale Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor 11 publikacji naukowych z zakresu genomiki i metagenomiki bakterii, opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Na przełomie lat 2019/2020 odbył czteromiesięczny […]

  Mikrobiolog środowiskowy i bioinformatyk, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie obronił pracę doktorską z wyróżnieniem w dyscyplinie nauk biologicznych. W prowadzonych badaniach naukowych skupia się na opracowywaniu nowych metod umożliwiających skuteczny monitoring antybiotykooporności w próbkach klinicznych oraz środowiskowych. Jest współtwórcą bazy LCPDb (http://lcpdb.ddlemb.com/). Wiodący autor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (Water Research, ISME Journal, Journal […]

  Lekarz, innowator, przedsiębiorca, prowadzi badania wdrożeniowe i rozwojowe. Współzałożyciel Twiti Investments Ltd. – prywatnego funduszu inwestującego w projekty life science. Absolwent studiów MBA. Przez wiele lat pracował w działach business development firm farmaceutycznych zajmując się licencjami i przebudowa portfeli produktów. W kolejnych latach budował poprzez Twiti Investments spółki takie jak Genexo, Mabion, Lipid Systems, Neuro […]

  Lekarz, naukowiec, innowator, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończył specjalizację z hematologii w Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM, założyciel, pomysłodawca, współwłaściciel i prezes zarządu Human Biome Institute. W latach 2018-2021 wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji. W toku studiów na kierunku lekarskim laureat wielu konkursów oraz […]

  TWITI INVESTMENTS is a private investment company. We have over 15-year experience of angel investment as well as operations and management of various companies. Our main focus is biotech and medtech innovative startup companies. We fuel the growth and implementation of breakthrough technologies with financing, counseling and networking. http://twiti.investments

  Spółka biotechnologiczna i hurtownia farmaceutyczna dystrybuująca leki oraz produkująca własne leki generyczne. Prężnie rozwijająca się firma, której głównym mottem jest pozostanie wiernym i solidnym partnerem każdego człowieka w jego drodze przez życie. https://solinea.pl/

  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.